Handlekurv


Handlekurven er tom

0,00,-

0

Betingelser

 

For at vi som leverandør skal kunne være ekstremt konkurransedyktige på pris og levering, må vi redusere våre utestående fordringer og tap til et minimum. Vi er likevel fleksible og løsningsorienterte, og ønsker at du som kunde skal få en god opplevelse.

 

Vi gir deg som kunde følgende muligheter:

- Grøntklima vil ved opprettelse av kundeforhold kredittvurdere kunden
- Om du godkjennes ved en nettbasert kredittvurdering, innrømmes du 14 dager kreditt med ettersendt faktura pr. EHF eller mail
- Om du derimot ikke godkjennes for kreditt, får du fortsatt våre gode priser, men du må sluttføre handelen som forskuddsbetaling

NB! Vi sender kun til det norske fastlandet. Du kan ikke bestille i nettbutikken om du holder til på Svalbard eller i utlandet.

 

Avtalen


Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot gjeldende lovgivning.

Nettbutikken "Grøntklima.no" selger bare til registrerte firma med gyldig organisasjonsnummer.

 

Partene

Selger

Firmanavn: Grøntklima AS

Kontaktadresse: Postboks 2812, Kjørbekk, 3702 Skien
E-post: post@grontklima.no
Telefonnummer: 954 58 100
Organisasjonsnummer: NO 918 708 472 MVA

Kjøper

Det til enhver tid registrerte firma i nettbutikken.

 

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, ekskluderer merverdiavgift.

Grøntklima AS tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende), gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Leveringskostnader (frakt, porto, etc.) fastsettes i etterkant av bestilling, og kommer ikke til syne før faktura sendes. Grøntklima AS er opptatt av at kundene skal spare penger, og derfor gjøres en individuell vurdering av frakt i forkant av hver enkelt forsendelse.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Grøntklima AS tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter oss til å informere kunden, enten via e-post eller per telefon, om dette så raskt vi oppdager det.

 

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16:

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid, som normalt er 1-5 virkedager, og senest 10 dager etter bestillingen er mottatt. Om Grøntklima AS ikke kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt, eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Om transportør ankommer kundes mottaksadresse og ingen er tilstede, blir varene tatt med tilbake til terminal. Varene blir så sendt til nærmeste post i butikk (bedriftspakke), eller sendt i retur til Grøntklima (stykkgods). Om situasjonen blir slik at varene ikke utleveres/hentes, belastes kunde for dette. Ved ønsket hastelevering beregnes egen frakt.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstidspunkt er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i hht. Grøntklima AS sine bestemmelser om 20 dagers åpent kjøp. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den, og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 20 dager etter fakturadato. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig, Derfor vil kun brev eller e-post godkjennes.

Den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren, og hva som er ankepunktet. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene. Varen må leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i ubrutt originalemballasje, og kun fulle pakker i hht. beskrivende antall i nettbutikken. Kjøperen kan ikke angre på produkter som er salgsvarer på kjøpstidspunktet.

Grøntklima AS gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp av produkter hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. Heller ikke produkter som er spesielt bestilt til denne kunden, eller som spesielt er sammensatt og bearbeidet i hht. kundens ønsker.

 

Undersøkelse av varen


Når kjøperen mottar varen, er det kjøpers ansvar å undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten, eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren innen 7 dager fra varemottak.

Kjøper plikter å gjennomgå varene/emballasjen ved varemottak fra transportør. Feil eller avvik skal STRAKS meldes transportør og selger, samt påføres fraktbrevet. Om slikt ikke foreligger kan selger avvise krav i etterkant.

 

Reklamasjon ved mangel/feil, og frist for å melde krav ved forsinkelse


Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon må skje senest 1 uke etter at kjøperen overtok varen.

 

Kjøperens rettigheter ved mangel eller forsinkelse

Dersom varen har en mangel, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake. Dette gjelder frem til rett vare ankommer, eller avtale om erstatningsvare er gjort. Om kjøper ønsker å ikke stå ved kjøpet av denne varen, er han fri til å heve deler av kjøpet.

Det gjøres oppmerksom på at summen som kan holdes igjen ikke må overstige produktets pris.

 

Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg, og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Selger er ansvarlig for omlevering av produkt, men dekker ingen andre eventuelle kostnader som kjøper måtte påberope seg.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til avtale holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster Grøntklima AS kjøper med et gebyr i hht. dokumenterte faktiske utgifter. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

 

Garanti / Reklamasjon

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Som hovedregel gis fri bytte av produkt, men det innrømmes ingen dekning av eventuelle merkostnader som kjøper måtte påberope seg.

 

Salgspant

Grøntklima AS har salgspant på alle varer som er solgt gjennom nettbutikken.

 

Konfliktløsning (verneting)

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet før man tar rettslige skritt.

 

Leverandør forbehold

Grøntklima tar ikke ansvar for at bilder og produkt informasjon til enher tid er 100% korrekt. Type varer er konstant i beveglse, og avvik kan derfor i perioder forekomme. Vi bestreber oss selvfølgelig på alt alt til enhver tid er riktig, men ved skifte av leverandører osv. kan avvik forekomme.

Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser? Kontakt vår kundeservice så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!